Czeski Polski

, 50-301 Wrocław
tel. 77 777 11 00, fax +48 9709449

REGULAMIN SPRZEDAŻY

 

ART. 1 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 Złożenie zamówienia oznacza akceptację poniższych warunków sprzedaży. Dodatkowe ustalenia dotyczące zamówienia oraz wszelkie zmiany warunków wymagają pisemnej zgody Sprzedającego. 

Art. 2. PRZYJĘCIE ZAMOWIENIA

 Sprzedaż jest realizowana przez Sprzedającego - firmę  Sp. z o.o. – Dział LUSTRA-ONLINE na podstawie zamówienia złożonego wyłącznie w formie pisemnej (list, faks, e-mail). Zamówienia pisemne są wiążące. Zrzeczenie się zamówienia na inną osobę / podmiot jest możliwe wyłącznie za zgodą Sprzedającego.Kupujący ma prawo zmienić zamówienie jedynie przed dokonaniem wysyłki zamówionego towaru. Prośba o zmianę zamówienia powinna być złożona na piśmie i doręczona przed dokonaniem wysyłki zamówionego towaru.W przypadku zmiany zamówienia, Sprzedawca ma prawo zwiększyć należność oraz musi wyznaczyć nowy termin wysyłki i odbioru.Kupujący może zrezygnować z części lub całości zamówienia realizowanego przez Sprzedającego wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedającego.  

Art. 3. TRANSPORT I ODBIÓR TOWARU

 Towar zamówiony dostarczany jest na ryzyko Kupującego. Firma  Sp. z o.o. - Dział LUSTRA-ONLINE pokrywa koszty transportu na warunkach określonych w obowiązujących cennikach.Informacje dotyczące terminów dostaw są zasadniczo niewiążące. Zamówienia realizowane są w kolejności napływających zamówień oraz dostępności produktów na stanie magazynowym. Sprzedający może realizować zamówienia w całości lub częściowo, w miarę możliwości. Zastrzega się możliwość zmiany terminu dostawy lub częściowej dostawy, wskutek wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie, za szkody powstałe podczas transportu i rozładunku. Roszczenia odszkodowawcze za niewykonaną lub opóźnioną dostawę są wykluczone. Kupujący nie może również zrezygnować z zamówienia w wyniku opóźnienia.Wyładunek towaru z pojazdu i pozostałe czynności z tym związane (wniesienie do biura, magazynu, itp.) należą do obowiązków odbiorcy Towaru.  Zaleca się sprawdzić towar przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia śladów uszkodzeń powstałych w czasie dostawy prosimy o wyraźne zaznaczenie tego faktu na „Liście przewozowym” w momencie odbioru towaru. W przypadku szkód transportowych wykrytych po przyjęciu dostawy należy w ciągu 3 dni roboczych od daty dostawy skontaktować się z naszą firmą celem sporządzenia protokołu szkód pod rygorem utraty roszczenia.  

Art. 4. ZWROT TOWARU

 W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego (pomyłka, itp.), koszty zwrotu Towaru pokrywa Kupujący. Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów manipulacyjnych związanych z procedurą zwrotu. Zwrot towaru następuje wyłącznie na podstawie zgody Sprzedającego. Prawo do zwrotu towaru nie przysługuje w przypadku zamawianych artykułów produkowanych na specjalne zamówienie. Prawo do zwrotu towaru tylko w stanie nieużywanym i w oryginalnym opakowaniu przysługuje w ciągu 14 dni od daty dostawy zamówionego artykułu. Koszty zwrotu towaru obciążają przy tym Kupującego.  

Art. 5. CENY I ZASADY PŁATNOŚCI

 Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje „Potwierdzenie zamówienia”, które jest informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji i zawiera aktualne ceny zamawianych produktów. Wszystkie ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT. Firma - Dział LUSTRA-ONLINE zastrzega sobie prawo do zmian cen, do pobrania zaliczki oraz skrócenia terminów płatności.Termin płatności wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku klientów zamawiających po raz pierwszy w naszej firmie lub klientów nie posiadających limitu kredytowego zastrzegamy sobie prawo do pobrania zaliczki w wysokości 50 % wartości zamówienia (łącznie z podatkiem VAT). Przy nieterminowej zapłacie faktur naliczamy ustawowe odsetki karne. W przypadku przekroczenia terminu płatności, następne zamówienia będą dostarczone dopiero po uiszczeniu zaległej należności.  Sprzedawca zastrzega sobie własność sprzedanych Kupującemu towarów, aż do całkowitej zapłaty przez Kupującego pełnej ceny za te towary.   

Art. 6 ZMIANY

 W ramach procesu ciągłego doskonalenia produktów,Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian specyfikacji produktów oraz informacji zawartych w katalogach.Art. 7 WARUNKI GWARANCJI I REKLAMACJISprzedawca udziela Kupującemu gwarancji rozpoczynającej się w dniu sprzedaży towaru. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, a wszelkie ewentualne odstępstwa (jak np. wydłużenie okresu gwarancyjnego) od tej reguły są zaznaczone w opisie produktu.Gwarancja dotyczy jedynie wymiany produktów z wadami fabrycznymi. Reklamowany towar musi być zgłoszony w pierwszej kolejności do serwisu gwarancyjnego, który mieści się we Wrocławiu przy ul. Bardzkiej 60,  kod:  50 – 517.  Użytkowanie produktu niezgodne z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, naprawy, przeróbki we własnym zakresie, uszkodzenia powstałe z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy nie podlegają gwarancji. Ponadto gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktów w czasie ich użytkowania. Kupujący ma obowiązek udostępnić reklamowany towar Sprzedającemu. Kupujący dostarcza wadliwy produkt do naprawy gwarancyjnej na koszt Sprzedającego w miejsce przez niego wskazane. Sprzedający rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie14 dni, licząc od dnia, w którym będzie dysponował wadliwym towarem i pisemnym zgłoszeniem reklamacyjnym. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Sprzedający zobowiązuje się według własnego uznania usunąć wady towaru wynikające z wadliwej konstrukcji lub wad materiałowych lub wymienić towar na wolny od takich wad. Odpowiedzialność Sprzedającego dotyczy jednak wyłącznie wad zgłoszonych nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady przez Klienta i nie później niż w terminie jednego roku od dnia wydania mu towaru, chyba, że odrębna umowa stanowi inaczej.Wszelkie reklamacje gwarancyjne będą przyjmowane przez Sprzedającego z chwilą dokonania pełnej zapłaty za dostarczony towar. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupującego obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.Koszty dostarczenia towaru związane z naprawami gwarancyjnymi ponosi Sprzedający. Koszty dostarczenia towaru związane z naprawami pogwarancyjnymi ponosi Kupujący. Kupujący zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Sprzedającego o utracie, uszkodzeniach lub brakach ilościowych dostarczonych produktów. Reklamacje winny być składane w chwili odbioru jednak nie później niż 24 godziny po odbiorze towaru pisemnie lub telefonicznie. Telefonicznie składane reklamacje muszą być potwierdzone w ciągu 3 dni roboczych pisemnie (listownie, faksem lub pocztą  elektroniczną). Podstawą uznania przez Sprzedający wyżej wymienionych braków stwierdzonych przez Kupującego  jest protokół reklamacyjny sporządzony w dniu dostawy i podpisany przez przedstawiciela Kupującego i spedytora (przewoźnika) lub Sprzedającego. Za szkody wynikłe z winy przewożącego Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. Szkodę należy wówczas zgłosić do przewoźnika wykonującego usług w postaci protokołu sporządzonego w obecności osoby odpowiedzialnej za transport. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru.  Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z wstrzymania produkcji, utraty zysku lub strat pośrednich.  

Art. 8 PRAWA  WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wszelkie zdjęcia, rysunki, wykresy, informacje techniczne i ceny towarów zamieszczane w katalogach oraz innych dokumentach przedstawianych Kupującemu, są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych.Kopiowanie całości lub fragmentów tekstów zawartych w katalogach drukowanych, na stronie internetowej oraz w plikach w wersji elektronicznej i publikowanie ich w jakiejkolwiek formie jest zabronione.Wtórna publikacja, modyfikowanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie treści w celach handlowych, w części lub całości jest zabronione.Zabrania się umieszczania linków do strony lustra-online.pl bez uprzedniej zgody  Sp. z o.o. - Dział  LUSTRA-ONLINE. Art. 9 POZOSTAŁE WARUNKI Sprawy sporne między stronami, które nie zostaną rozwiązane na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla Wrocławia.    

 

wykonanie: EBweb.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone LUSTRA-ONLINE.PL © 2008-2011
Materiały opublikowane na stronie chronione są prawem autorskim.